Usługi społeczne w Gminie Czersk

"Usługi społeczne w gminie Czersk” to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych.


 

Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W okresie od 01.11.2022r. do 31.10.2023r. Centrum Usług Społecznych w Czersku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej z Debrzna realizowało projekt pt. „Usługi społeczne w Gminie Czersk”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr umowy RPPM.06.02.02-22-0031/22-00 ze zm. ). Partnerem wiodącym projektu była Gmina Czersk.

 Celem ogólnym projektu było zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez:

Utworzenie 4 Klubów Seniora w świetlicach wiejskich gminy Czersk tj. w Klaskawie, Łęgu Kolonii, Gutowcu oraz w Będźmierowicach, w których otrzymało wsparcie co najmniej 24 seniorów

Utworzenie 4 Punktów Wsparcia Rodziny w świetlicach wiejskich gminy Czersk
tj. w Klaskawie, Łęgu Kolonii, Gutowcu oraz w Będźmierowicach, w których otrzymało wsparcie co najmniej 16 dzieci i  młodzieży.

Przeszkolenie 6 osób w zakresie wolontariatu i animacji środowiskowej.

Zakres wsparcia w projekcie przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego
RPO WP 2014-2020 – wsparcie 28 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. 24 miejsc w Klubach Seniora oraz 4 specjalistów w ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej) .

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do wspierania miejsc świadczenia usług uczestników Klubów seniora oraz Punktów Wsparcia Rodziny w okresie co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 14 miesięcy, w terminie od 01.11.2023r. do 31.12.2024r.

Fundusze UE

Strony w dziale: