Usługi społeczne w Gminie Czersk

"Usługi społeczne w gminie Czersk” to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych.


 

Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu zasady trwałości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W okresie od 01.11.2022r. do 31.10.2023r. Centrum Usług Społecznych w Czersku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej z Debrzna realizowało projekt pt. „Usługi społeczne w Gminie Czersk”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr umowy RPPM.06.02.02-22-0031/22-00 ze zm. ). Partnerem wiodącym projektu była Gmina Czersk.

 Celem ogólnym projektu było zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez:

Utworzenie 4 Klubów Seniora w świetlicach wiejskich gminy Czersk tj. w Klaskawie, Łęgu Kolonii, Gutowcu oraz w Będźmierowicach, w których otrzymało wsparcie co najmniej 24 seniorów

Utworzenie 4 Punktów Wsparcia Rodziny w świetlicach wiejskich gminy Czersk
tj. w Klaskawie, Łęgu Kolonii, Gutowcu oraz w Będźmierowicach, w których otrzymało wsparcie co najmniej 16 dzieci i  młodzieży.

Przeszkolenie 6 osób w zakresie wolontariatu i animacji środowiskowej.

 


W ramach projektu zostaną zapewnione:

Usługi psychologiczne

Usługi pedagogiczne

Usługi prawne

Usługi edukacyjne

Usługi szkoleniowe

Usługi socjalne

Działania animacyjne

w tym:

Dyżur prawnika w Klubach seniora

Dyżur psychologa w klubach seniora

Zajęcia warsztatowe z psychologiem dla seniorów

Zajęcia aktywizujące dla seniorów

Wyjazd integracyjny dla seniorów oraz dzieci i młodzieży do parku rozrywki

Zajęcia komputerowe dla seniorów

Zajęcia warsztatowe z pedagogiem dla seniorów

Zajęcia warsztatowe z socjoterapeutą dla dzieci i młodzieży

Zajęcia warsztatowe z pedagogiem dla dzieci i młodzieży

 Zajęcia warsztatowe z pracownikiem socjalnym  dla dzieci i młodzieży

Zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży

Organizacja dni okolicznościowych (dzień dziecka, dzień rodziny, itp.)

Spotkanie podsumowujące projekt „Od juniora do seniora”- wymiana międzypokoleniowa

Planowane efekty projektu:

objęcie wsparciem co najmniej 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu chojnickiego, gminy Czersk w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wyposażenie w kompetencje społeczne 24 seniorów oraz 16 dzieci.

Poprawa dostępności usług społecznych wysokiej jakości osiągnięta poprzez przekazanie ich realizacji na poziom lokalnych społeczności przy wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych oraz integrację działań różnych partnerów świadczących usługi społeczne na poziomie lokalnym.

Poszerzanie oferty usług społecznych oraz jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Wdrażanie systemu usług społecznych, wspomagającego rodziny oraz seniorów.

Projekt jest realizowany przez Centrum Usług Społecznych  w Czersku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.

Wartość projektu wynosi 456 852,50 zł,
z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 388 324,62 zł.


Zakres wsparcia w projekcie przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego
RPO WP 2014-2020 – wsparcie 28 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (tj. 24 miejsc w Klubach Seniora oraz 4 specjalistów w ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej) .

Beneficjent deklaruje instytucjonalną gotowość do wspierania miejsc świadczenia usług uczestników Klubów seniora oraz Punktów Wsparcia Rodziny w okresie co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 14 miesięcy, w terminie od 01.11.2023r. do 31.12.2024r.

Fundusze UE

Strony w dziale: