O Centrum

Centrum Usług Społecznych w Czersku zostało utworzone poprzez przekształcenie dotychczas działającego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, na mocy Uchwały Nr XIV/266/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku.

Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Czersku jest
Pani Anna Bielawska-Jutrzenka.

Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.

Dyrektor kieruje pracą Centrum przy pomocy swego Zastępcy, Głównego Księgowego, Koordynatorów sekcji i Kierowników jednostek strukturalnych.

W przypadku nieobecności Dyrektora bądź niemożności sprawowania przez niego czynności zawodowych, Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Zastępca Dyrektora.

W skład Centrum wchodzą następujące sekcje i stanowiska:

- Sekcja Kadr i Administracji (SKiA);

- Sekcja Finansowo - Sprawozdawcza (SF-S);

- Sekcja Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny (SPSiWR), w skład której wchodzą:   

*Organizator Społeczności Lokalnej (SL),
*Organizator Usług Społecznych kierujący Zespołem ds. organizowania usług społecznych (US),
*Organizator Pomocy Społecznej kierujący Zespołem ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (PS)

- Sekcja Świadczeń Rodzinnych (SŚR);- Sekcja Funduszu Alimentacyjnego (SFA) UWAGA! SŚR i SFA mieszczą się na ul. Dworcowej 31, p. 1, w budynku AZK; numery kontaktowe 514 028 744; 789 370 390 - w godzinach: 12.00-15.00

- Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych (DMiE);

- Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych  i realizacji projektów (ZP);

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD).

Jednostki organizacyjne Centrum:

 - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Czersku, ul. Batorego 4a – OPR;

- Centrum "Reaktywacja" w Czersku, ul. Kolejowa 7 - CR;

- Dzienny Dom „Senior+” w Czersku, ul. Królowej Jadwigi 4 – DDS.


O przekształceniu MGOPS w CUS w Czersku można posłuchać klikając w link - https://weekendfm.pl/?n=88561

Strony w dziale:

Strony w dziale: