O Centrum

Centrum Usług Społecznych w Czersku zostało utworzone poprzez przekształcenie dotychczas działającego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, na mocy Uchwały Nr XIV/266/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku.

Dyrektor: Anna Bielawska-Jutrzenka

Zastępcą Dyrektora: Katarzyna Grada

Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.

Dyrektor kieruje pracą Centrum przy pomocy swego Zastępcy, Głównego Księgowego, Kierowników jednostek strukturalnych i Kierowników działów.

W przypadku nieobecności Dyrektora bądź niemożności sprawowania przez niego czynności zawodowych, Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Zastępca Dyrektora.

W skład Centrum wchodzą następujące działy i stanowiska:

- Dział Kadr i Administracji (DKiA);

- Dział Finansowo - Sprawozdawczy (DF-S);

- Dział Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny (DPSiWR), w skład którego wchodzą:   

            *Organizator Pomocy Społecznej kierujący Zespołem ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (OPS)

- Dział Świadczeń Rodzinnych (DŚR);

- Dział Funduszu Alimentacyjnego (DFA)

- Organizator Usług Społecznych kierujący Zespołem ds. organizowania usług społecznych (OUS), w skład którego wchodzą:

           *Organizator Społeczności Lokalnej (OSL)

           * Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych (KIPUS)

- Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych (DMiE);

- Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych  i realizacji projektów (ZP);

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD).

UWAGA! 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Funduszu Alimentacyjnego nr. kontaktowe 514 028 744, 789 370 390 - w godzinach: 12:00-15:00, Dyrektor,  Dział Kadr i Administracji, Dział Finansowo-Sprawozdawczy, Organizator Społeczności Lokalnej, Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych mieszczą się na ul. Dworcowej 31, piętro I.

Jednostki strukturalne Centrum:

 - Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Czersku, ul. Batorego 4a – OPR;

- Centrum "Reaktywacja" w Czersku, ul. Kolejowa 7 - CR;

- Dzienny Dom „Senior+” w Czersku, ul. Królowej Jadwigi 4 – DDS.


O przekształceniu MGOPS w CUS w Czersku można posłuchać klikając w link - https://weekendfm.pl/?n=88561

Strony w dziale:

Strony w dziale: