Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://cus.czersk.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 28.12.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Danuta Kryger-Kiedrowska e-mail: sekretariat@cus.czersk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 398 47 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków w których podmiot prowadzi podstawową działalność – 3:

1 – Centrum Usług Społecznych w Czersku ul. Przytorowa 22 - siedziba główna

2 – Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej ul. Batorego 4a

3 – Dzienny Dom „Senior+” ul. Królowej Jadwigi 4

4 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Sekcja Funduszu Alimentacyjnego ul. Dworcowa 31

 W/w budynkach brak wind, nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Budynek Centrum Usług Społecznych jest dwupoziomowy (parter+piętro), posiada dwa wejścia – jedno od parkingu dla personelu z możliwością dostępu osób niepełnosprawnych do pracowników na poziomie parteru, drugie – tuż przed wjazdem w podwórze, po prawej stronie Punkt Obsługi Klienta. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dostępne są dwa parkingi – jeden stanowiący teren/podwórze CUS, drugi po jego wschodniej stronie, usytuowany przed wjazdem, przeznaczony dla klientów placówki. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością, jednakże rekomenduje się tym osobom korzystanie z miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, po wjeździe na podwórze (parking dla personelu). Brak toalet dla klientów/osób niepełnosprawnych.

 Budynek Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej jest dwupoziomowy (parter+pietro), posiada dwa wejścia – wejście główne od strony parkingu, drugie od ul. Dworcowej w podwórzu z możliwością dostępu osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Budynek wyposażony jest w toalety dla klientów/osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie jest parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 Działalność Dziennego Domu „Senior+” jest prowadzona w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czersku, posiada jedno wejście główne (z tyłu budynku ZOZ od ul. Stolarskiej), bez możliwości dostępu osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w toalety dla klientów/osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie jest parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Zadania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Funduszu Alimentacyjnego są wykonywane w budynku Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku ul. Dworcowa 31 na pierwszym piętrze – budynek trzypoziomowy (parter i dwa piętra), posiada dwa wejścia – wejście główne od ul. Dworcowej  i od strony parkingu z możliwością dostępu osób niepełnosprawnych. Brak toalet dla klientów/osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie jest parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. 

Strony w dziale:

Strony w dziale: