Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://cus.czersk.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych
 • serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów lub są skanami dokumentów
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/ .

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Tę deklarację dostępności przygotowaliśmy 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Bielawską-Jutrzenka e-mail: sekretariat@cus.czersk.pl lub telefonicznie 52 398 47 65.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zgłaszając takie żądanie należy podać:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej żądanie,

- dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,

- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej  jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadawalające, możesz zgłosić skargę do kierownictwa naszego urzędu. A jeżeli nadal będziesz mieć uwagi możesz je zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków i wynajmowanych pomieszczeń, w których podmiot prowadzi podstawową działalność – 5:

Centrum Usług Społecznych dopuszcza możliwość wstępu osobom niepełnosprawnym korzystającym z psa asystującego zarówno w siedzibie jak i w innych budynkach lub pomieszczeniach prowadzących swoją działalność .

W budynkach  CUS i pomieszczeniach prowadzących swoją działalność nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Centrum Usług Społecznych, ul. Przytorowa 22, Czersk 89-650 - siedziba główna

(zastępca Dyrektora, Dział Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny, Samodzielne stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych)

 1. Budynek dwupoziomowy (parter + piętro), posiada dwa wejścia – jedno od ul. Przytorowej dla klientów – tuż przed wjazdem w podwórze, po prawej stronie jest Punkt Obsługi Mieszkańca (POM), drugie w podwórzu dla personelu. Oba wejścia dostępne dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Brak toalet dla klientów/osób niepełnosprawnych.
 4. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dostępne są dwa parkingi – jeden dla klientów od ul. Przytorowej, drugi stanowiący teren/podwórze CUS dla pracowników. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością, jednakże rekomenduje się tym osobom korzystanie z miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, po wjeździe na podwórze (parking dla personelu).

Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej ul. Batorego 4a, Czersk 89-650

 1. Budynek jest dwupoziomowy (parter + piętro), posiada dwa wejścia – wejście główne od ul. Batorego bezpośrednio z parkingu, drugie od ul. Dworcowej w podwórzu. Oba wejścia dostępne dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Budynek wyposażony jest w toalety dla klientów/osób niepełnosprawnych.
 4. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

Centrum „Reaktywacja” ul. Kolejowa 7, Czersk 89-650

 1. Budynek położony jest przy dworcu PKP w Czersku, jest czteropoziomowy (piwnica + parter i dwa piętra), posiada dwa wejścia – wejście główne od ul. Kolejowej bezpośrednio przy parkingu z możliwością dostępu osób niepełnosprawnych, drugie – od strony peronu PKP dla personelu.
 2. W budynku jest winda.
 3. Budynek wyposażony jest w toalety dla klientów/osób niepełnosprawnych.
 4. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku jest parking. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Dzienny Dom „Senior+”, ul. Królowej Jadwigi 4, Czersk 89-650

 1. Działalność jest prowadzona w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Czersku w pomieszczeniach umieszczonych w piwnicy – budynek trzypoziomowy (piwnica, parter, piętro). Wejście do pomieszczeń znajduje się z tyłu budynku ZOZ od ul. Stolarskiej z możliwością dostępu osób niepełnosprawnych. Zamontowano rampy/podjazdy na schody, dzwonek bezprzewodowy opatrzony w stosowną informację, aby w razie potrzeby przywołać pracownika celem udzielenia pomocy.
 2. Budynek wyposażony w windę, ale z utrudnionym dostępem dla Dziennego Domu „Senior+”, głównie dla klientów ZOZ.
 3. W pomieszczeniach znajdują się 2 toalety (damska i męska) dla klientów/osób niepełnosprawnych.
 4. W bezpośrednim sąsiedztwie jest parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Dyrektor, Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział Funduszu Alimentacyjnego, Dział Finansowo-Sprawozdawczy, Dział Kadr i Administracji, Zespół ds. Organizacji Usług Społecznych -  ul. Dworcowa 31, Czersk 89-650

 1. Działalność jest prowadzona w budynku Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku ul. Dworcowa 31 na pierwszym piętrze - budynek trzypoziomowy (parter i dwa piętra), posiada dwa wejścia z możliwością dostępu osób niepełnosprawnych - wejście główne od ul. Dworcowej bezpośrednio z chodnika i drugie od strony parkingu (stanowiącego podwórze, w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem). Na parterze zamontowano dzwonek aby w razie potrzeby przywołać pracownika celem udzielenia pomocy.
 2.  W budynku nie ma windy.
 3. Brak toalet dla klientów/osób niepełnosprawnych.
 4. W bezpośrednim sąsiedztwie jest parking przeznaczony dla pracowników i interesantów bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność do tłumacza języka migowego

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych)  do Centrum Usług Społecznych w Czersku pokój nr 7, bądź telefonicznie pod nr: 52 398 47 65 lub e-mail: sekretariat@cus.czersk.pl.

Strony w dziale:

Strony w dziale: