Dzienny Dom Senior +

Dzienny Dom „Senior+” w Czersku powstał w ramach realizacji Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020, zadanie to współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku, na mocy Uchwały Nr XIV/266/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku, Dzienny Dom "Senior+" stał sie jednostką strukturalną CUS w Czersku.

Główne założenia programu:

Wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju na ich terenie, sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”

Zapewnienie wsparcia seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji- oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Adresaci Programu : osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujący na terenie danej gminy.

Grupa docelowa:

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior +” mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy Czersk. Zakłada się objęcie wsparciem max 20 osób dziennie.

Dom mieści się w budynku SPZOZ przy ul. Królowej Jadwigi 4.

Terapie i zajęcia odbywają się w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Strony w dziale:

Strony w dziale: