GKRPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się
w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku,
ul. Batorego 4A, 89-650 Czersk, tel. 52-398-92-42, mail: opirpa@mgopsczersk.pl

Skład GKRPA:

1. Pani Jolanta Lipska - przewodnicząca

2. Pani Agnieszka Czapiewska - sekretarz

3. Pani Monika Chyrek - członek

4. Pani Iwona Lorczak - członek

5. Pani Lidia Kroplewska - członek

6. Pan Maciej Jakubowski - członek

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Czersku;
  • Zarządzenia nr 55/2019 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • Uchwały nr 1/2019 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku z dnia 25.02.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu.

Zadania własne gmin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie aArt. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) (uchylony);

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

Załączniki

Strony w dziale:

Strony w dziale: