Centrum Reaktywacja

logo

Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk

logo dotacja

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych. Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niesamodzielnych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające opieki) i ich opiekunów oraz rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej z obszaru objętego rewitalizacją. Całościowa pomoc ukierunkowana będzie na proces prewencji instytucjonalizacji osób niesamodzielnych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych tak, by mogły pozostać w środowisku lokalnym. Zostanie utworzone Centrum "Reaktywacja". W ramach Centrum powstanie placówka wsparcia dziennego - usługa społeczna skierowana będzie do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Wsparcie polegać będzie przede wszystkim na prewencji w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Punkt opieki dziennej - usługa społeczna skierowana do osób niesamodzielnych poprzez objęcie ich usługami opiekuńczymi i asystenckimi, miejsce pobytu czasowego.

Efektem projektu będzie zwiększenie zakresu, podniesienie jakości dotychczasowych i wprowadzenie nowych usług społecznych.

Cel główny: objęcie wsparciem osób niesamodzielnych i rodzin dysfunkcyjnych z obszaru Czerska objętego rewitalizacją.

Cele szczegółowe: podniesienie jakości usług społecznych, aktywizacja opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, pobudzenie zaangażowania całej rodziny w procesie opieki nad osobą zależną, wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w procesie wychowania.

Działania: powołanie do życia placówki wsparcia dziennego oraz punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, uruchomienie wsparcia-doradztwa względem opiekunów osób niesamodzielnych oraz rodziców dzieci, rozwój usługi społecznej – asystenta osoby niepełnosprawnej.

Wartość projektu 1 875 864,00 zł
Wartość dofinansowania 1 782 070,80 zł
Budżet Państwa: 187 586,40 zł 

 

 

RCW logo

gmina


Source URL: https://cus.czersk.pl/strona/placowki/1000-centrum-reaktywacja