Konsultacje społeczne - zapraszamy!

Dodane przez cus - wt., 06/02/2024 - 10:22

Kategoria

Na podstawie uchwały Nr XLIV/429/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 106) przedkłada się do konsultacji projekt programu osłonowego „Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora” na rok 2024.

Uwagi można składać w terminie 06-13.02.2024 r.

Składanie wniosków i uwag odbywać się będzie w formie pisemnej:
1) w siedzibie CUS w Czersku, ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk, I piętro, pokój nr 21
lub
2) na adres e-mail: sekretariat@cus.czersk.pl – wiadomość zatytułować: Konsultacje Programu „Korpus Wsparcia Czerskiego Seniora” na rok 2024.

Projekty w załączniku.

Strony w dziale:

Strony w dziale: